inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Oblasti pôsobnosti

 • Dopravná infraštruktúra (diaľnice, cesty, mestské komunikácie, parkoviská, spevnené plochy, cestné a diaľničné odpočívadlá)
 • Mosty (betónové monolitické, prefabrikované, segmentové, podjazdy/podchody, lávky)
 • Podzemné stavby (tunely a štôlne razené, hĺbené)
 • Inžinierske siete (vodovody, kanalizácie, rozvody VN a NN)
 • Vodohospodárske stavby (úpravy tokov , ČOV, zariadenia na úpravu vôd, čerpacie stanice)
 • Geotechnické konštrukcie (oporné a zárubné múry gravitačné, kotvené, vystužená zemina, stabilizácia svahov, využitie geosyntetických materiálov)
 • Životné prostredie (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, projekty monitoringu životného prostredia a pod.)
 • Diagnostika betónových konštrukcií (zisťovanie technického stavu betónových konštrukcií a zhotovenie dokumentácií rekonštrukcie a opráv, vyžitie externej výstuže z uhlíkových vlákien)
 • Geodetické podklady
 • Inžinierskogeologické podklady pre všetky stupne dokumentácií stavieb
 • Prieskumy potrebné pre zhotovenie dokumentácií stavieb
 • Dokumentácie pre majetkoprávne vysporiadanie
 • Technická pomoc pri inžinierskej činnosti