inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Systém riadenia kvality

GEOCONSULT, spol. s r.o. má zavedený certifikovaný systém riadenia kvality od roku 1999. Od apríla 2009 spoločnosť zaviedla integrovaný manažérsky systém, ktorý spĺňa požiadavky nasledovných medzinárodných noriem ISO 9001 systém manažérstva kvality, ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva a ISO 45001 systém manažérstva BOZP. Systém formou procesov a smerníc predpisuje riadenie spoločnosti, najmä tvorbu a kontrolu produktov.


Politika IMS

GEOCONSULT, spol. s r.o., Bratislava je jedna zo spoločností GEOCONSULT Holding ZT GmbH so sídlom v Salzburgu, Rakúsko. Naša spoločnosť využíva spoluprácu a podporu ostatných spoločností Holdingu, najmä GEOCONSULT Wien ZT GmbH a GEOCONSULT Salzburg ZT GmbH, ktoré majú dlhoročné skúsenosti najmä v oblasti podzemných stavieb.

Sme spoločnosť s dlhoročnou tradíciou v oblasti:
Projektová a konzultačná činnosť v odbore inžinierskych stavieb.

Máme zavedený a udržiavaný integrovaný manažérsky systém (IMS) pozostávajúci zo systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva, a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

IMS je neoddeliteľnou súčasťou podnikania GEOCONSULT, s.r.o. a je vyjadrením nášho záväzku na trvalé zlepšovanie efektívnosti IMS, najmä v prevencii znečistenia, bezpečnom prevádzkovaní a neustáleho zlepšovania kvality našich produktov.

  1. Rozvoj spoločnosti je orientovaný na dlhodobú spokojnosť zákazníkov, zamestnancov a ostatných zainteresovaných strán.
  2. Našou prioritou je vysoká úroveň odbornosti zamestnancov a dodávateľov spoločnosti, vysoká úroveň produktov ponúkaných zákazníkom a udržiavanie zhody podnikania spoločnosti s aplikovateľnými právnymi požiadavkami a inými záväzkami, ktoré sme sa zaviazali plniť.
  3. Zamestnanci sú vedení k zodpovednému postoju a zvyšovaniu ich povedomia o kvalite produktu, dôležitosti pôsobenia našich činností na životné prostredie a dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  4. Naši dodávatelia sú zainteresovaní na plnení našej Politiky IMS.
  5. Rozvojom IMS a efektívnou internou komunikáciou a komunikáciou so zainteresovanými stranami vytvárame podmienky pre neustále zlepšovanie procesov a prosperity našej spoločnosti.