inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Zamestnanci

GEOCONSULT, spol. s r.o. - počet autorizovaných inžinierov:

Slovenská komora stavebných inžinierov

  • A2 - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo: 3
  • I2 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb: 3
  • I3 - Inžinier pre statiku stavieb: 3

Ministerstvo životného prostredia

  • Odborne spôsobilá osoba na vykonávanie geologických prác: 1
  • Odborne spôsobilá osoba na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie: 1

Asociácia stavebných cenárov

  • Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou v oblasti cenotvorby, kalkulácií, rozpočtovania a ekonomiky stavieb: 1

Obvodný banský úrad v Prievidzi

  • Vedúci pracovník určený na zaistenie odborného a bezpečného riadenia inej banskej činnosti vykonávanej banským spôsobom: 1
  • Pracovník, ktorý projektuje a navrhuje objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo ktorý vypracúva plány, prípadne dokumentáciu týkajúcu sa banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom: 1
  • Pracovník určený na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd: 1