inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnos
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Diažnica D1 Bratislava, Viedenská cesta - Prístavný most

Diažničný úsek začína napojením na skôr vybudované vetvy križovatky diažnic D2 a D1 a končí pripojením na Prístavný most. Tento úsek diažnice je prepojený na mestské komunikácie na začiatku úseku a na Prístavnom moste.
Pripojenie Petržalky na diažnicu je riešené cez komunikácie Einsteinova E1 a E2. Súčasou stavby tohto úseku je vybudovanie mimoúrovňovej križovatky "Viedenská".
Pre zabezpečenie bezkolízneho prechodu peších a cyklistov nad už existujúcimi komunikáciami E1 a E2 ako i diažnicou je vybudovaných pä lávok.
Výškové vedenie diažnice D1 bolo podmienené výškovým vedením vetiev V1 , V2 , V3 , V4 , ukončeným Prístavným mostom, výškou nivelety jestvujúcich komunikácií, ochranou územia voči hluku a hladinou podzemnej vody pri vysokých stavoch v Dunaji.
Kategória diažnice D 26,5/120
Dĺžka diažnice 3 867 m
Mosty - 4 ks 1 090 m
Múry - 4 ks 2 091 m
Protihlukové steny 4 365 m
Dažďová kanalizácia 3 351 m

<<< Spä na referencie