inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnosť
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Diaľnica D1 (D61) Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom

Diaľnica D1 (pôvodné označenie D61) začína v križovatke "Horná Streda". Trasa diaľnice je vedená v aluviálnej nive Váhu, ktorá má rovinatý charakter.
Napojenie cesty II/507 na diaľnicu rieši mimoúrovňová križovatka "Lúka". Koniec tohto úseku D1 je v mimoúrovňovej križovatke "Rakoľuby".
Niveleta diaľnice je vedená s ohľadom na priebeh hladiny Q100 Váhu a tvorí súčasne jeho ľavostrannú hrádzu. V rámci diaľnice bol v tomto úseku vybudovaný celý komplex ochranných opatrení proti veľkým vodám na všetkých prítokoch Váhu.
Súčasťou diaľnice D1 sú aj pozdĺžne ľavostranné a pravostranné odpočívadlá "Hrádok" s komplexným vybavením obslužných zariadení a ČOV, ktorá je navrhnutá kapacitne aj pre potreby priľahlých obcí Hôrka a Hrádok.
Kategória diaľnice D 26,5/120
Dĺžka diaľnice 14 008 m
Mosty - 16 ks 1 145 m
Protihlukové steny 746 m
Úpravy potokov a hrádzí 7 957 m
Dažďová kanalizácia 14 768 m

<<< Späť na referencie