inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnos
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Diažnica D1 (D61) Skala - Nemšová

Trasa diažnice od priesmyku nad Skalkou je vedená v celom úseku v inundácii Váhu. Teleso diažnice tvorí súčasne povodňovú hrádzu Váhu, preto je násyp diažnice vybudovaný z nepriepustných zemín a opevnený polovegetačnými tvárnicami.
Zaujímavosou je estakáda nad potokom Sučianka a cestou II/507, ktorou sa diažnica dostáva do priesmyku medzi Zamarovcami a Skalkou do údolnej nivy Váhu. Nosná konštrukcia tohto objektu bola vybudovaná technológiou letmej betonáže.
Na konci tohto úseku D1 sa nachádza mimoúrovňová križovatka "Nemšová". Súčasou stavby je privádzač "Dubnica", ktorý prepája cestu I/61 s diažnicou.
Súčasou stavby je aj preložka koryta Váhu, ktorá bola vyvolaná vedením diažnice medzi korytom Váhu a kanálom Váhu a s tým súvisiacou prekládkou hrádze Váhu a prekládky rieky Vláry.
Kategória diažnice D 26,5/120
Dĺžka diažnice 6 700 m
Mosty - 8 ks 1 147 m
Múry - 1 ks 90 m
Preložka Váhu 4 190 m
Dažďová kanalizácia 6 928 m

<<< Spä na referencie