inžiniersko - projektová a konzultačná spoločnos
       O spoločnosti       |       Ponuka služieb       |       Referencie       |       Kontakt             

Diažnica D3 Skalité - hranica SR / PR

Predmetný úsek má vežký význam z hžadiska prepojenia SR diažnicou D3 cez Požsko na sever. Výstavbou tohto úseku D3 sa vytvoria lepšie životné podmienky pre obce Skalité, Čierne a Svrčinovec a zlepšia sa podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v tomto regióne.
Smerové a výškové vedenie diažnice je v maximálnej možnej miere prispôsobené geologickým pomerom očakávaným v trase a v hraničnom úseku bolo koordinované s požskou stranou. Miesto ktíženia na hranici bolo stanovené vládnym uznesením.
Kategória diažnice D 26,5/2/100
Dĺžka diažnice 3 175 m
Mosty - 5 ks 1 398 m
Múry - 5 ks 664 m
Križovatka s vetvami 1 242 m
Dažďová kanalizácia 1 162 m
Protihlukové steny 1 345 m

<<< Spä na referencie